Přijímání ukrajinských studentů na střední školy

přijímání na střední školy je v kompetenci ředitele školy a řídí se níže uvedenými právními předpisy.  Musí být rovněž dodržen rovný přístup ke vzdělávání.

Přijímací řízení do 1. ročníku od 1. 9. 2022:

Do přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023 (tj. žákem bude od 1. 9. 2022) může uchazeč (uprchlík z Ukrajiny) dle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „Lex Ukrajina“) podat přihlášku v prodlouženém termínu  do 5. 4. 2022, vyjma oborů vzdělání s talentovou zkouškou, kde již přijímací řízení proběhlo.

Pokud se nestihl uchazeč přihlásit do 1. kola přijímacího řízení, může se přihlásit do druhých a dalších kol přijímacího řízení. Pokud předpokládaný počet žáků ředitel školy nenaplnil v 1. kole přijímacího řízení, může vyhlásit druhé či další kolo.  Ředitel školy tyt skutečnosti zveřejňuje na webových stránkách školy a současně je předává krajskému úřadu ke zveřejnění na https://skoly.praha.eu (většinou po 28. 4., kdy ředitel školy vyhodnocuje přijímací řízení na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky).   

Přijímání do vyšších ročníků průběžně:

Přijímání do vyšších ročníků lze realizovat na základě § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušeného oboru vzdělání.

Lex Ukrajina nově doplňuje situaci, kdy může být institutu § 63 využito i pro přijetí do probíhajícího 1. ročníku (tj. v tomto školním roce 2021/2022).

Přijetí do vyššího ročníku není nárokové.  Uchazeč musí splnit podmínky přijímacího řízení (tj. musí mít předpoklady, že učivo bude zvládat a nebude se na škole „trápit“) a limitem je rovněž kapacita oboru vzdělání či cílová kapacita školy.

Pokud se uchazeč chce vzdělávat ve střední škole na území ČR a poté zde pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání, musí mít splněno 13 let docházky, tj. 9 let povinné školní docházky a 4 roky středního vzdělávání (příp. 3 roky pro obory vzdělání s výučním listem). Zde je nutné poznamenat, že na přijetí do střední školy není nutné spěchat okamžitě, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje prvně se v českém prostředí adaptovat, vyřešit místo pobytu, finanční a materiální zabezpečení. Nejdůležitější však je myslet na zájem dítěte, tj. zvážit, kdy je nástup vhodný, aby nedošlo k další traumatizující události. V prvních 90 dnech nemusí nástup ke střednímu vzdělávání řešit. Doporučujeme se soustředit na jazykové vzdělávání (např. Národní pedagogický institut ČR, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, příp. jazykové školy).

Níže najdete katalog středních škol na území HMP a katalog gymnázií na území (jak zřizovaných HMP, tak soukromými a církevními zřizovateli). Najdete v něm oborovou nabídku jednotlivých středních škol a také jejich kontaktní údaje.